วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel HASP

การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP โดยวิธีการ Call API

วิเชษฐ ดารากัย
1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com

บทคัดย่อ:
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จัดเป็นหนึ่งในอุตสหกรรม ยุทธศาสตร์ของประเทศ แต่ในปัจจุบันได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างมากมาย การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องตระหนัก เพราะแต่ละปี รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทวีปเอเชีย อันเนื่องมาจากความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์บางประเภทจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก เป็นผลทำให้จำนวนผู้ใช้ (User) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องสูญเสียไปจากการละเมิดลิขสิทธิ์ (Software Protection for Revenue Protection and Growth : SafeNet Ince)[1]

คำสำคัญ: ฮาร์ดล็อก / การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ / การ Call API