วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Sentinel GrandDog : การล็อกโปรแกรมด้วยวิธีการ Shell ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel GrandDog


การใช้งาน GrandDog เพื่อทำการล็อกโปรแกรมด้วยวิธีการ Shell อย่างง่าย


     การล็อกโปรแกรมด้วย Sentinel GrandDog มีอยู่ด้วยกัน 2  วิธี คือแบบ Shell (ล็อกไฟล์ .EXE) และ การ Call API (การเข้าไปแก้ไขในส่วนของ Source Code)
     ในส่วนของการล็อกแบบ Shell เรามีวิธีการดังนี้